Fortidsminder

Udover de mange oldtidshøje der findes i egnen af Gerding, findes der også en fredning af resterne af nogle oldtidsveje.

Denne fredning er sket i i 1966.

Det drejer sig om et areal på 3.399 m2 beliggende syd for Haalsbroen over Lindenborg å. Arealet skråner jævnt mod syd og gennemskæres af 4 hulveje. Arealet var ved fredningen græsklædt med enkelte træer og afgrænses mod øst af et uberørt ganske smukt, grupperet terræn, medens de andre sider i det væsentlige støder op til dyrket areal.

Arealet tilhørte ejendommen som var ejet af brødrene Henry og Poul Sigurd Christensen, matr. 10 a Gerding by og sogn. Milborggaard. Jorden er nu udstykket fra Gerding ejendommen, og tilhører en landmand fra Fræer. Der skal benytte jorden til udkørsel af gylle.

Man kan komme til det fredede areal ved at gå ind af den lille markvej på højere hånd når man kommer fra Gerding. Markvejen er ca. midt på Gerdingbakken ned mod Haals broen.

Nationalmuseet skriver i 1964 om hulvejene: Med hensyn til hulvejene i Gerding sogn er det næppe muligt at datere dem med blot tilnærmelsesvis grad af nøjagtighed. At de kan føres tilbage til oldtiden, er der næppe nogen tvivl om. Man kan således se, hvorledes oldtidshøjene grupperer sig i samme strøg, hvor de her omhandlede og andre hulveje på egnen løber. Op igennem middelalderen har de tjent den lokale trafik, vel bl.a. når beboerne skulle mødes på de lokale tingsteder.…

Da fredningen skulle gennemføres forlangte de to brødre erstatning, fordi der nu skete indskrænkninger i deres anvendelse af jorden, hvorpå hulvejene lå. Derfor blev der udbetalt kr. 1.000,- til deling mellem de to brødre. Statskassen udredte ¾ af erstatningen, medens Amtet skulle betale den sidste 1/4 del.

Fredningen er tinglyst på ejendommen den 24. feb. 1966.

De mest bemærkelsesværdige oldtidsgrave kaldes Trehøje. De er beliggende i skel mellem matr. Nr. 4a og matr. Nr. tb, Gerding by. For at komme til disse høje skal man gå igennem fællesskoven helt op til spejderhytten, hvor man finder højene på vej ud mod slugten til Riise By. Oprindelig har der fra højene været en kolossal flot udsigt udover hele Lindenborg Å-dalen, men bevoksningen af træer har helt fjernet denne oplevelse.

Der har omkring alle de tre høje været en krans af randsten omkring højene, men disse sten er næsten alle fjernet, sandsynligvis for at blive brugt til husbyggeri. Desuden er der i den ene høj et dybt hul i toppen med udkast mod vest.

Man ser spredt udover markerne flere flotte oldtidshøje, og på vejen mod Haalsbro fra Gerding,( matr. Nr. 13a, Gerding By og sogn.)  helt nede i svinget lige før broen er en anselig høj. 4m x 28 m med flad top, 6 m bred. Man bemærker ikke at der her er tale om et oldtidsminde, fordi højen er vokset til med graner, desuden er der sket skred i syd og nordsiderne  

Kilde: Registrering af fredede fortidsminder Nordjyllands Amt 1980