Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling Gerding Bylaug 2015

Agenda

1. Valg af dirigent

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Godkendelse af beretning og regnskab.

5. Orientering fra de enkelte udvalg.

6. Behandling af indkomne forslag.

          a. Vedligeholdelse af grusveje i byen – aftale med Essendrup vejservice sat i bero, ny løsning skal findes

          b. Aktivitetsudvalgets økonomi

7. Fastsættelse af kontingent for 2015/2016

8. Valg af 2 suppleanter

9. Eventuelt

 Valg af dirigent

Bent Rødbro tog velvilligt i mod valg som dirigent

•       Formandens beretning

Formand Per P. fremlagde sin beretning om året der er gået siden sidste GF og et blik frem på de aktiviteter der var kendte. Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab

Kassemester, Ellen, fremlagde Bylaugets regnskab. Regnskabet blev kommenteret og fundet i orden af Bylaugets interne revisor.

Konklusionen er at Bylaugets økonomi er i balance nu, men at pengene stadig er små. Særligt skal Byaluget være opmærksom på at igangsatte projekter ikke overskrider tilskudsbeløb. Regnskabet blev derefter godkendt.                   

5. Orientering fra de enkelte udvalg

Aktivitetsudvalget kunne berette om at der havde været afholdt de sædvanlige ting i årets løb. Ud over disse var et nyt tiltag et juleværksted som var en succes. Denne succes forventes afhold igen i 2015. Julefrokosten var lidt ramt af Bylaugets generelle økonomiske situation og aktivitetsudvalget håber at vi i 2015 har bedre økonomi til julefrokosten som er en af de arrangementer med størst deltagelse. 

Derud over kunne aktivitetsudvalget berette om en afløser for aktivitetsdagen. Det bliver en markedsdag hvor der bliver noget køb og salg fra boder i byens telt i løbet af dagen og om aftenen er der ”kræmmerfest” for byens borgere med fællesspisning og live musik. Aktivitetsudvalget håber at mange vil støtte op om det nye tiltag og forhåbentligt starte en ny tradition. Aktivitetsudvalget anmodede i samme forbindelse om at få et budget/noget økonomi at arbejde med. Dette emne vil blive drøftet på det først kommende bestyrelsesmøde.

Fastelavnsarrangment i Gerding blev også diskuteret. Konklusionen blev at såfremt at der afholdes et fastelavnsarrangement i Gerding, så skal det planlægges så det ikke konflikter med fastelavnsfest i Blenstrup.

Forskønnelsesudvalget kunne berette at de ville søge kommunen om muligheden for at få nogle containere stillet op i byen, så byens borgere kunne få ryddet op i jernskrot affald, murbrokker og lignende.

6. Indkomne forslag

  a. Vedligeholdelse af grusveje i byen – aftale med Essendrup vejservice sat i bero, ny løsning skal findes

Dette pkt. udgår da det kun vedrører vejlauget for Bækhusevej

          b. Aktivitetsudvalgets økonomi

Der var fra aktivitetsudvalget et ønske om at få mere klarhed over hvilken økonomi de har at arbejde med. Dette punkt vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde.

7. Fastsættelse af kontingent 2015/2016

Ingen ændringer i forhold til 2014/2015

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ny bestyrelse består af

Per Milborg Pedersen

Ellen Findahl

Jane Jensen

Michael Frost

Jean Aubertin

Andreas Dyrkjær

William Bluhme

9. Evt.

Der blev rejst bekymring for udseendet af stald og ladebygninger og arealet omkring disse, på hjørnet af Bækhusevej og Gerding Gade. Særligt naboerne til ejendom er efterhånden meget frustrerede over at de igennem 5 år har set på sammenstyrtede bygninger hvor ingenting sker for at fjerne eller genopbygge bygningerne. Det bliver kun værre og værre som tiden går. Naboerne mener at de sammenstyrtede bygninger og arealet omkring har en direkte negativ indvirkning på deres ejendomsværdi og gør det svært/umuligt at sælge deres egne ellers udemærkede ejendomme. Alle byens borgere var enige i at den sammenstyrtede bygning og arealet omkring ikke pynter i byen og at det vil være godt at få gjort noget ved det. Efter en del debat om hvordan dette skulle gribes an, blev det besluttet at nedsætte et udvalg som skulle tage sig af opgaven med at få en forhåbentlig konstruktiv dialog i gang med ejendommens ejer. Per Pedersen og Inger Rødbro meldte sig til dette udvalg.

Referent

Per Pedersen