Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 

12. marts 2013 i Gerding bylaug 

Finna byder velkommen til generalforsamlingen.

Inden den ordinære generalforsamling er Jan fra Energi Nord inviteret til at orientere om Forenings El.

Han fortæller, at vi som privat husstande og/eller virksomheder kan donere 2 øre pr. kWh til vores forening – uden merpris på elkøbet. Det kan i løbet af et år blive til mange penge for foreningen – i dette tilfælde Gerding Bylaug.

Jan fortæller at det kan lade sig gøre, fordi jo flere kunder Energi Nord har – jo billigere kan de købe el.

Der blev runddelt pjecer, som husstandsomdeles til bylauget medlemmer. Se i øvrigt Energi Nords hjemmeside.

Der var på mødet positive tilkendegivelser omkring muligheden.

Hvis man ønsker at være med, kan tilmeldingsskemaet på pjecen udfyldes og afleveres i Jean og Hannes postkasse, så vil Jean sørge for, at man kommer med – og at de 2 ører går til Gerding Bylaug.

Man kan også tilmelde sig på Energi Nords hjemmeside.

1. valg af dirigent

Steen Møller vælges enstemmigt.

2. Formandens beretning

Afgået formand Finna beretter

Nu er der gået næsten et år siden vi sidst havde general forsamling, på nær en uge. Det var 20. marts sidste år, samme tid, sted og ugedag.

Hvad er der sket i årets løb, vi fik 3 nye familier til bylaugets området og de skal til at betale kontingent, da deres gratis meddelmsskab er ved at udløbe. Det sørger kasseren Ellen for.

Teltet har været brugt flere gange med borde, stole og gulv, som er savet til, så det nu passer til teltet, uden der skal være en kant, der ikke er gulv på. Dette kan vi takke Allan Rasmussens gode ven for, at de i fællesskab har ordnet nogle af gulvbrædderne så de passer til teltet. Kalenderen for lån af telt m.m. har Jean overtaget, så frem over er det ham, man skal henvende sig til, tit og ofte skal det være i god tid.

På fællespladsen har der været de sædvanlige aktiviteter ud fra aktivitetskalenderen, som aktivitetsudvalget kommer ind på senere. Ekstra har William taget initiativ til et fastelavns arrangement med at slå katten af tønden. 

Byens fællesgræs skal der frem over findes en ny plæneklipper kører til. 

Alle ved måske ikke noget omkring det med indhegningen af engene, med nedkørsel her mellem nr. 6. og 8. på Bækhusevej. Det er Agri Nord der står for det og de vil her i løbet af marts 2013 forbedre vejen så der kan køres ”dyr” derned, det er aftalen at det skal være heste. Kontaktpersonen i Agri Nord er Svend Lassen, Agri Nord Aars der står for det praktiske med kontakter til de forskellige parter. Der kommer breve og kopier til Svend og så tager han sig af det. Materialet omkring det overdrages til formanden for Gerding Bylaug.

Arbejdsdag fyraftens arbejde 24. april 2012 og mad tillavet af Helle Mikkelsen ”Karrykyllingebryst med ananas på ris”

Ansøgningerne til ”landsbyrådet” er penge til en trailer til kanoerne og ”hus” hytte til samlingspladsen. Dem der har søgt det hjem skal sørge for kvittering og foto der sendes tilbage til Landsbyrådet inden 1.april ellers forlanger de pengene tilbage. Der er givet besked til Pia Bonde sekretær ved Landsbyrådet at der i løbet af 2012 er ny kontakt person, som er William Bluhme og formand er Jean Aubertin. De får begge alle de mail som jeg (Finna) fik før i tiden og sorterede i.

Fremtiden den kan jeg ikke sige så meget om, ud over at der kommer nye beboere her i huset Bækhusevej 8. for Poul Erik og jeg flytter til Skørping, og vi vil gerne sige tak for den tid, vi har kunnet hjælpe i Gerding Bylaug. Men vi vil gerne komme til Gerding en gang i mellem og herfra er I også velkomne til besøg i Skørping.

Lige en sidste obs! Der skal redigeres på Gerdings hjemmeside under Landsbyrådets hjemmesider for landsbyer i hele Rebild kommune. Det er bl.a. Bylaugets bestyrelse, her står personer der er stoppet for længst nævnt. I det hele taget trænger der til en grundig gennemgang.

Tak for alt i Bylaugs regi arbejde og alt godt fremover fra Finna.

3. Fremlæggelse af regnskab

Ellen fremlægger regnskabet (medsendes). 

Der er nedgang i indtægterne på grund af flytninger og nogle har ikke betalt – Ellen rykker.

Der bliver under fremlæggelsen foreslået en kontingent stigning til 250 kr./år – pr. husstand – og denne vedtages.

4. Godkendelse af beretning og regnskab

Beretning og regnskab godkendes.

5. Orientering fra de enkelte udvalg

Aktivitetsudvalget: Birgit orienterede

Lørdag d. 26. maj var afsat til aktiviteter og det var kanotur på Lindenborg Å, der var 5 kanoer af sted. Starten ved Gravlev broen var med rundstykker og kaffe eller juice, der var andre der også skulle på kanotur så der var muntert kaos. Alle kom i kanoerne nogle med unge og lette personer og en med tungere, som en enkel gang var ved at støde på grund, men så var der èn som frisk stod ud i vandet og skubbede kanoen fri. Turen var kortet af, så der blev sejlet ind i kanalen til opstigning ved kridtbakken mellem Volsted og Støvring. Den sidste strækning var hård, for der var lige lavet en opgravning, så der var ikke ret meget vand i kanalen og det var modstrøms. En god tur – i solskinsvejr.

Den sædvanlige fællesspisning om aftenen blev aflyst – kun 6 stk. var tilmeldt.

23. juni Skt. Hans aften en lørdag aften.  Så der var tilmeldt 27 voksne og 7 børn. Fælles spisningen var rådyrkødet, som ikke blev brugt på aktivitetsdagen pga. aflysning. Folk kom som sædvanlig med tilbehør og hvad de ville drikke i løbet af aftenen. Samtidig blev det fejret at det er 10 år siden ”Samlingspladsen” blev indviet og der var en bradepande storlagkage lavet af Finna, med frugt og pyntet med ”10 år”. Skt. Hans bålet var på bålpladsen og ”Heksen” blev hentet i laden af børnene, der havde lavet den hos Finna. Med det gode vejr, samt bål og hyggeligt samvær, så blev det hen ad midnat inden der rigtig begyndte at blive opbrud.

24. november lørdagen før week enden med 1. søndag i advent, så tændes byens juletræ og der er julefrokost. Juletræet var sponsoreret af Steen og opsat af Allan Rasmussen og Poul Erik. Erfaringen fra tidligere år gjorde at der blev sat barduner på, så det ikke skulle genrejses efter en evt. blæst.  Træet blev tændt kl.17.30 og der blev danset omkring træet med sang, inden alle gik til julefrokosten, der blev holdt hos Birgit og Torben på ”Kjærsminde” og der var ca. 30 voksne og børn tilmeldt. Der var 2 “julesække” èn til børnene og èn til de voksne, hvori der blev puttet pakker ved ankomsten og senere kunne man få lov at trække en pakke. Der foruden var der en overraskelse nemlig at Per P. og hans musikkammerat Gunner spillede og sang – også til fællessange.

31. december årets sidste dag. Der er tradition med jagt om formiddagen arrangeret af nogle af byens jægere, de starter kl.9.00 og så er der jagt parade kl.13.00. Der blev skudt 2 rådyr og en fasan, det ene dyr bliver grillet til et af arrangementerne i bylaugs regi i 2013. Efter jagtparaden nydes bylaugets røgede rådyrkølle med brød til og en varm suppe med purerede grønsager i, så den kan drikkes af en kop. Tilslutningen var stor til arrangementet kl. 13, der var mellem 40 – 45 personer, som ville ønske hinanden godt nytår.

Der bliver, efter orienteringen fra aktivitetsudvalget – på Generalforsamlingen uddelt aktivitetsfolder for 2013.

Pladsudvalget: Allan J. orienterer

Allan J. orienterede om arbejdsdagen i 2012 som var den. 24. april – en eftermiddag hvor byens borgere mødtes efter arbejde. Det var meget passende tidsmæssigt. Der var stor tilslutning, og det var en hyggelig dag, der afsluttede med fællesspisning på fællespladsen.

Der vil i år være et ekstra punkt på arbejdsopgave seddelen – nemlig rengøring/vedligeholdelse af grillene.

Arbejdsdagens dato i år udsendes senere.

Forskønnelsesudvalget: William orienterer

Det gamle busskur (ved vejen til Gl. Skørping) er blevet fjernet og om kort tid vil det gamle frysehus også blive væltet/fjernet.

Ros – alle er blevet gode til at slå græs, så der ser pænt ud i byen.

6. Behandling af indkomne forslag

Bredbånd – Emnet diskuteres. Tele Nord skal spørges om de kan være behjælpelige. Der orienteres om, at Landsbyrådet lægger pres på kommunen, som lægger pres på udbyder.

Det foreslåes, at der laves underskrift indsamling – William står for det.

Hytte på fællespladsen – William orienterer om at de penge Bylauget har fået bevilget til hytte ikke kan nå at blive brugt indenfor fristens udløb – og hvis man ikke kan nå det, skal pengene betales tilbage. Grunden til at det ikke kan nåes, er at der mangler godkendelse fra kommunen vedr. opsætning af hytten.

William har kontaktet Pia Bonde, som har sagt ok til udsættelse vedr. opsætning af hytten. Hytten kan bruges til overnatninger.

Fællesskovens ejere er orienteret om projektet, der skal inden opsættelse underskrives aftale med de involverede ejere, om at opsætningen er i orden.

Der foreslåes nedsat et byggeudvalg: – Tovholdere for udvalget er William og Jean.

7. Valg

På valg er Jean og Torben K. Jean modtager genvalg – og vælges for 2. år. 

Torben K. stiller op som suppl. i stedet for ordinært medlem. Pladsen som suppl. bliver ledig, fordi Jean som 1. suppl. er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Finna, der ønsker at træde ud på grund af flytning fra byen. 

Per P. stiller op – og bliver valgt til bestyrelsen for 2. år, og Torben K. vælges som suppl. William genopstiller som suppl. – og genvælges.

Evald B. genvælges som revisor.

8. Evt

Torben K. pointerer, at det er vigtigt, at man giver besked til – i øjeblikket Jean – hvis man ønsker at låne telt, borde, stole – så der er overblik over hvor tingene er. Og – at der bliver skrevet ned hvor meget man låner (Der mangler stole mm i øjeblikket).

Kanoer – der hænger seddel i laden hvor kanoerne står – og man skriver sig bare på til lån – med dato og navn.

Evald foreslår køb af flag og stænger til Allè, som kan lånes i forbindelse med lån af teltet.

I samme forbindelse snakkes der køb af nyt og bedre telt – undersøges i bestyrelsen.

Der er spørgsmål til trailerkøb. Torben K. informerer om at den er købt – og der skal påmonteres bøjler til kanoerne.

William orienterer om at – Ellen er webmaster. Ellen og William har aftalt, at William bliver “web master assistent elev”, så han kan overtage arbejdet.’

Dorthe har spørgsmål til Steen – er det ok at fjerne hegnet nederst på hans mark (marken nord for Jane og Allans hus), da de gerne vil bruge marken til at kælke på – det er helt ok at kælke der – og hegnet er Søren og Merethes – og de siger ok til at det bliver fjernet.

Finna orienterer om at de har solgt – og flytter fra Gerding. De unge mennesker som har købt huset hedder Annika og Andreas, og de flytter ind 1. maj.

Evald orienterer om, at der er lavet aftale med Annika og Andreas om at slå fællesgræsset. Det diskuteres, om beløbet til benzin mm. skal sættes op til 1000 kr./år.  Der er enighed om at det er en god ide, og det overlades til bestyrelsen at beslutte det.

Ordet gives til den nye formand Jean, som takker Finna for en fantastisk indsats for Gerding bylaug – og byen i det hele taget. 

Jean overrækker Finna og Poul Erik et diplom med livslangt æresmedlemsskab af Gerding bylaug – og en gave (kro/hotel ophold). Som tak for den store indsats.

Så – er der hotdog – kaffe og kage – og masser af hyggesnak.

Ref. JaneJ